Inleiding

 Als duidelijk is dat een afnemer een openstaande vordering niet bereid is te betalen of niet in staat is te betalen, kunt u de BTW terugvragen.
U moet hierbij twee zaken aannemelijk maken:
1. dat de vergoeding niet is betaald, en
2. dat de vergoeding niet meer zal worden betaald.

 De vergoeding is niet betaald

 Of de vergoeding (niet) is betaald kan in het algemeen eenvoudig worden bepaald. Hierbij moet ook worden gedacht aan betaling in natura of de verrekening van vorderingen en schulden over en weer.

 De vergoeding zal niet meer worden betaald

 Daarnaast moet aannemelijk worden gemaakt dat de vergoeding niet meer zal worden betaald. Bij een faillissement van de afnemer staat dit vast. In andere gevallen, is het moeilijker dit aannemelijk te maken, maar zeker niet onmogelijk. In die gevallen dient u aan de hand van verschillende feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat de vergoeding niet (meer) zal worden betaald. Hierbij kan worden gedacht aan correspondentie met de afnemer waaruit blijkt dat hij niet gaat betalen of acties van een incassobureau zonder resultaat. Ook indien uw eigen incassopogingen zonder resultaat blijven of wanneer er door discussie met de afnemer duidelijk wordt dat hij niet gaat betalen is teruggaaf mogelijk.

 Praktische uitwerking

 De elektronische aangifte bevat geen aparte rubriek voor het verzoek om teruggaaf. Dit dient per brief aan de belastingdienst te worden gedaan, waarbij de documenten ter onderbouwing van de oninbaarheid het beste kunnen worden bijgevoegd om een snelle behandeling te verzekeren. U mag dus niet zelf de belasting verrekenen in de elektronische aangifte.
De brief dient binnen een maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan bij de belastingdienst binnen te zijn. Dat wil zeggen dat als u per kwartaal BTW aangifte doet, de brief binnen een maand na afloop van het kwartaal bij de belastingdienst ontvangen moet zijn. Als u per maand aangifte doet moet de brief binnen een maand na afloop van die maand bij de belastingdienst ontvangen zijn. In deze brief dient u het betreffende kwartaal/de betreffende maand ook te vermelden, omdat deze gebruikt wordt als omschrijving bij de terugbetaling/verrekening. De belastingdienst verwerkt de teruggaaf in een aanslag over deze periode en u ontvangt binnen enige tijd het geld op uw rekening.