Nieuwsbrief Coronamaatregelen 9 juni 2021

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven 

Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor
ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een
jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst
mogen terugbetalen. Hieronder worden als volgt de onderwerpen behandeld:

 1. NOW verlengd en andere aanpassingen
 2. TVL verlengd
 3. Versoepeling afbetalen belastingschulden
 4. Leningen via Tozo later terugbetalen
 5. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd
 6. Fiscale versoepelingen verlengd
 7. Sectorale maatregelen

1. NOW verlengd 

NOW voortgezet in derde kwartaal 2021
De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling
van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli
t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de
loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies
wordt de NOW evenredig verminderd.

Inhoud ook verder ongewijzigd
Verder blijft de looncompensatie per werknemer gemaximeerd op twee keer het
maximumdagloon en ook de loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen
zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft gehandhaafd op 10%. De forfaitaire opslag
op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals
vakantiegeld – blijft 40%.

Referentiemaand gewijzigd
De referentiemaand wordt wel gewijzigd. Dit betekent dat voor de tegemoetkoming wordt
uitgegaan van de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

TVL telt niet langer mee als omzet
Ook is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL (tegemoetkoming vaste
lasten, zie hierna onder punt 2) voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen
ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere
tegemoetkoming leidt.

Soepele terugbetaling NOW
Het kabinet heeft nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van NOW-subsidies
een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden
aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

Afrekening NOW
De definitieve afrekening van de NOW 1 moet voor 31 oktober worden ingediend. Deze
deadline geldt ook voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen. De
deadline afrekening van NOW 2 loopt tot 5 januari 2022. De afrekening van NOW 3.1 gaat open
op 4 oktober 2021 en loopt tot 26 juni 2022.

Nieuwe controleregels NOW 3 en NOW 4
Voor NOW 3 en NOW 4 worden de controleregels versoepeld. De nieuwe controleregels gaan
gelden voor NOW-subsidies die sinds oktober zijn verstrekt. Ze zullen leiden tot een
‘aanzienlijke daling’ in de controlekosten voor een doorsnee ondernemer. Het controleproces en
de betrokkenheid van de derde-deskundigen en de accountant voor de NOW wordt op zes
onderdelen versoepeld. De zes verlichtingen verminderen de administratieve lasten van
werkgevers aanzienlijk, met name voor de werkgevers die een kleiner subsidiebedrag
ontvangen en daarvoor een derdenverklaring moesten aanleveren. Het betreft de volgende
verlichtingen:

 • generieke verlichting derdenverklaring NOW-3 en NOW-4: verhoging drempelbedrag naar
  € 40.000;
 • beperking werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een derde- deskundige wordt gevoerd (verduidelijking);
 • controle NOW-3 en NOW-4 als ware het één opdracht;
 • aanpassing standaarden NOW;
 • uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant;
 • aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau.

2. TVL verlengd

TVL voortgezet in derde kwartaal 2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde
kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een
vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste lasten.
Ook is besloten de maximale subsidie voor grote bedrijven – meer dan 250 werknemers – voor
het tweede kwartaal van 2021 te verhogen tot € 1.200.000 in plaats van € 600.000. In het eerste
en derde kwartaal van 2021 geldt voor deze bedrijven een maximum van € 600.000.

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt
bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 100% van
de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 1.500 aan vaste lasten in een
kwartaal moet hebben. De vaste lasten worden vastgesteld aan de hand van de omzet en van
het branchegemiddelde.

Let op!
De TVL wordt aangevraagd op basis van inschattingen. Later moet een definitieve aanvraag
worden ingediend. Voor de TVL vanaf het eerste kwartaal van 2021 is daarbij een
accountantsverklaring noodzakelijk indien het voorschot meer is dan € 100.000 of indien de
definitieve subsidie meer is dan € 125.000.

Referentieperiode naar keuze
De referentieperiode voor de TVL voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021
dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze de omzet over het tweede
kwartaal van 2021 vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van
2020. In het derde kwartaal van 2021 blijft het ook mogelijk om als referentiekwartaal het derde
kwartaal van 2020 in plaats van het derde kwartaal van 2019 te kiezen. De keuze kan een
belangrijk verschil maken, omdat ondernemers alleen in aanmerking komen voor de TVL bij een
omzetverlies van minstens 30%. Ondernemers bij wie het omzetverlies in 2019 te gering was,
kunnen hiermee dus geholpen zijn.

Starters
Startende ondernemers voldoen meestal niet aan de voorwaarden voor de ‘gewone’ TVL voor
het eerste kwartaal van 2021. Daarom krijgen zij voor deze periode hulp via de Startersregeling,
een aparte TVL-subsidieregeling voor startende ondernemers. De Startersregeling is er voor
ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en geldt ook voor zzp’ers met een afgescheiden
werkruimte op hun woonadres. De hoogte van de subsidie wordt, net zoals bij de gewone TVL,
gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de
hoofdactiviteit hoort. De Startersregeling opent naar verwachting in mei. De regeling is
toegankelijk voor ondernemers die zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020
nieuw ingeschreven hebben in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door een
verruiming van de referentieperiode is een aparte regeling voor starters voor de periode vanaf
het tweede kwartaal van 2021 niet nodig.

Brancheopslagen
De extra opslag voor bedrijven in de detailhandel en voor de reisbranche is in de TVL voor het
tweede kwartaal van 2021 komen te vervallen. Deze opslag komt ook in het derde kwartaal van
2021 niet terug. De opslag voor de land- en tuinbouwsector van 21% is in het tweede kwartaal
wel gehandhaafd. Dit geldt ook voor het derde kwartaal.

Tip!
De TVL Q2 2021 opent naar verwachting in de tweede helft van juni. Daarvoor is dan wel DigiD
nodig of e-Herkenning met minimaal beveiligingsniveau 3. De TVL wordt uitgevoerd door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Soepele terugbetaling TVL
Net zoals voor de NOW heeft het kabinet nogmaals benadrukt dat voor eventuele
terugbetalingen van TVL-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig
een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen
tot € 500 niet ingevorderd.

3. Versoepeling afbetalen belastingschuld

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel
van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden
afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun
belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt
bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

Ongewijzigd blijft dat vanaf 1 juli van dit jaar geen belastingschulden meer mogen worden
opgebouwd. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het
laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Het tijdig voldoen aan de
nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige
betalingsregeling. Verder is ook is besloten geen generieke kwijtschelding van belasting-
schulden te verlenen.

Stapsgewijze verhoging invorderingsrente
De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt
een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en
tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%. Ter voorkoming van belastingrente
mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

4. Leningen via Tozo later terugbetalen

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie
maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een
tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten
behoeve van bedrijfskapitaal.

Naast de verlenging van de Tozo is besloten dat deze ‘meer activerend’ dient te zijn. Dit
betekent dat de ondersteuning die gemeenten bieden onder meer betrekking gaat hebben op
het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan
in loondienst, en de aanpak van schulden.

In dat kader is ook besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers
op te nemen. Gemeenten kunnen die gebruiken om een beter beeld te krijgen van de
ondernemers die gebruik maken van de Tozo en wie er eventueel nog extra ondersteuning
nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze
deze inrichten.

Versoepeling terugbetalingsregeling bedrijfskapitaal
Leningen in het kader van de Tozo voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te
worden terugbetaald, zo is besloten. Oorspronkelijk moest dit al vanaf 1 juli 2021. Tot die tijd
hoeven ondernemers over deze leningen geen rente te betalen, vanaf 1 januari 2022 gaat een
percentage gelden van 2. Verder mogen deze leningen in een periode van 60 maanden worden
afgelost, dit was oorspronkelijk 42 maanden.

5. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd

Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot
1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot
1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een
inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.
Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het
inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft aangedrongen de regeling
ruimhartiger toe te passen, omdat er tot dusver minder aanvragen zijn geweest dan waar vooraf
rekening mee werd gehouden. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al
aangekondigd hun TONK-regeling per 25 mei te gaan verruimen met terugwerkende kracht tot
1 januari. Reeds gedane aanvragen zullen hierbij opnieuw worden beoordeeld.

6. Fiscale versoepelingen verlengd

Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te
verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht.

 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers
 • de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers tot oktober 2021
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
 • het btw-nultarief op mondkapjes
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
 • het btw-nultarief op coronavaccins en testkits
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze
 • het lage btw-tarief op online sportlessen die groepslessen tijdelijk vervangen totdat
  groepslessen binnen weer zijn toegestaan.

Let op!
De versoepeling van het urencriterium wordt niet verlengd en geldt dus tot 1 juli 2021. Voor
bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het urencriterium van
ten minste 1.225 uren per jaar worden voldaan. Tot 1 juli mogen ondernemers ervan uitgaan dat
zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Vanaf 1 juli 2021 geldt
weer het werkelijke aantal bestede uren.

7. Sectorale maatregelen

Cultuur – De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm
verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen vrijgemaakt
voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun
aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde kwartaal
voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen.

Sport – De specifieke steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal
verlengd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke
versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. Met het steunpakket wordt de
infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en ijsbanen
ondersteund. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 februari 2021

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 18 december

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 3 november

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 14 september 2020

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 juni

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart