Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 februari

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona 

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen
zwaar worden getroffen. Deze nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande
regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.

1. Verbetering NOW-regeling
2. Forse verbetering TVL
3. Extra steun starters
4. Uitbreiding voorraadsubsidie
5. Versoepeling Tozo en invoering TONK
6. Versoepeling uitstel van belastingbetaling
7. Verruiming werkkostenregeling
8. Overige fiscale maatregelen
9. Einddeclaratie NOW

1. Verbetering NOW-regeling 

20% omzetverlies
De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële
omzetdaling door de coronacrisis. De NOW 3 geldt in 2021 voor de loonkosten over januari t/m
maart 2021 (NOW 3.2) en april t/m juni 2021 (NOW 3.3). Besloten is dat het omzetverlies in
beide periodes minimaal 20% moet bedragen om voor deze regeling in aanmerking te komen.
Daarmee is er voorlopig geen versobering van de voorwaarden. De NOW 3.2 kan vanaf 15
februari worden aangevraagd.

Compensatie naar 85%
De maximale compensatie van de loonkosten wordt verhoogd van 80 naar 85%. De geplande
verlaging naar 60% over het tweede kwartaal gaat ook niet door. Verder blijft de
looncompensatie gemaximeerd op twee keer het dagloon en wordt deze niet verlaagd naar
eenmaal het dagloon.

Geen wijziging in loonsomvrijstelling
De loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen
heeft voor de NOW – blijft gehandhaafd op 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag
op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%.

Let op!
Wat betreft de bepaling van de omzet voor de NOW is van belang dat de TVL als ‘omzet’
meegerekend moet worden. Als gevolg van de verbetering van de TVL (zie punt 2) zal
voor ondernemers die daar gebruik van maken, de tegemoetkoming via de NOW
afnemen. Per saldo leidt de verhoging van de TVL tot meer steun voor zwaar getroffen
ondernemers.

2. Forse verbetering TVL

Met terugwerkende kracht 85%
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021
uitgebreid. Hierdoor krijgen alle ondernemers van wie de omzet met minstens 30% is
teruggevallen, een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten.

Meer dan 250 personeelsleden
Ook is de TVL niet langer beperkt tot mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers in
dienst. Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2021
gebruikmaken van de regeling.

Maximum wordt verhoogd
Het maximum van de TVL wordt verhoogd van € 90.000 tot € 400.000 voor een periode van drie
maanden. Let op, voor ondernemers met maximaal 250 werknemers in dienst bedraagt dit
maximum € 330.000 voor een periode van drie maanden. Deze maxima zijn exclusief de opslag
voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel.

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt
bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% van
de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 3.000 aan vaste lasten in een
kwartaal moet hebben. Het kabinet onderzoekt of een verlaging van dit bedrag mogelijk is.

Minimale bedrag wordt ook verhoogd
Het minimale steunbedrag aan TVL wordt daarnaast verhoogd van € 750 naar € 1.500 per
periode van drie maanden.

3. Extra steun starters 

Er komt een nieuwe steunmaatregel voor starters die zo veel mogelijk gebaseerd is op de
TVL. De regeling zal gelden voor starters die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. Hoe
de regeling er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. De referentieperiode voor deze
bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het
tweede kwartaal van 2021.

Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen in het eerste kwartaal 2021 naast de
startersregeling ook in aanmerking voor de reguliere TVL. Deze groep starters krijgt in het
tweede kwartaal, zo is het kabinet voornemens, alleen de nieuwe startersregeling (als deze
starters aan de voorwaarden voldoen).

Het kabinet hoopt dat aanvragen vanaf april/mei van dit jaar kunnen worden ingediend.

Extra kredietmogelijkheid
Verder komt er een extra kredietmogelijkheid via Qredits voor ondernemers die in het eerste of
tweede kwartaal van 2020 gestart zijn. Dit vanwege het feit dat deze ondernemers nauwelijks
gebruik kunnen maken van de overige steunmaatregelen vanwege het ontbreken van
referentieomzet. Deze groep starters kan middels coronaoverbruggingskredieten lenen tegen
soepele leenvoorwaarden, dat wil zeggen tegen 1,75% rente voor 4 tot maximaal 6 jaar tot een
maximumbedrag van € 35.000.

4. Uitbreiding voorraadsubsidie

Verhoging naar 21%
Er komt een uitbreiding van de voorraadsubsidie voor de detailhandel in de non-food. De
subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het
percentage in de TVL van 85%.

In de regeling voor het vierde kwartaal van 2020 was dit nog 5,6%. De nieuwe tegemoetkoming
is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies (21% x 85%).

Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie hoeven in ondernemers geen aparte aanvraag in
te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste
kwartaal van 2021. De opslag kent een maximum van € 200.000. Het maximum voor het vierde
kwartaal 2020 was nog € 20.160. De opslag komt boven op de maximumvergoeding van €
330.000 respectievelijk € 400.000.

Er is nog niet beslist of de maatregel in het tweede kwartaal van 2021 wordt voortgezet. De
noodzaak hiertoe wordt later op basis van de dan geldende situatie bekeken.

5. Versoepeling Tozo en invoering TONK

Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de Tozo, die voorziet in een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum
daalt, en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de
coronacrisis op te vangen.

Met terugwerkende kracht
Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo 3.0 worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de
voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus
aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4.0, die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze
mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4-uitkeringen.

Geen vermogenstoets
Daarnaast is besloten om de invoering van een beperkte vermogenstoets per 1 april 2021
achterwege te laten, zodat zelfstandigen sneller voor de Tozo in aanmerking kunnen komen.
Eerder was al besloten dat deze vermogenstoets tot 1 april kwam te vervallen. Er moet voor
inkomensondersteuning nog steeds wel rekening worden gehouden met het inkomen van de
partner, maar dat geldt niet voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Zowel werknemers die hun baan verliezen als zelfstandigen die als gevolg van de
coronamaatregelen hun opdrachten verliezen kunnen binnenkort bij hun gemeente aankloppen
voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling biedt hun extra hulp
bij het betalen van onvermijdelijke en noodzakelijke kosten wanneer zij deze door een
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen in verband met de
coronamaatregelen niet langer kunnen dragen. De nadruk ligt daarbij op de woonkosten. De
TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

6. Versoepeling  uitstel van belastingbetaling

Het uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd tot 1 juli 2021. Dat was eerder tot 1
april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling of een
verlenging van
een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.

Voor ondernemers die na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag indienen, betekent dit
dat zij tot 1 juli 2021 hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van btw en
loonheffingen, niet hoeven te voldoen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie
maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog onder voorwaarden om verlenging van
het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging
hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Voor al deze ondernemers
geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 juli 2021 hoeven te worden betaald.

Let op!
Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen qua aangifte en
betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan
geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling (zie hierna). Het is dus
belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun
betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zélf om verlenging vragen. Doen zij dit niet, dan lopen
zij het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin zij hun schuld in 36
maanden kunnen aflossen.

Een opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2021 worden terugbetaald in 36
maandelijkse termijnen. Dit is drie maanden later dan de oorspronkelijke datum van 1 juli 2021.

Over belastingschulden wordt invorderingsrente berekend door de Belastingdienst. In het kader
van de coronacrisis is het percentage tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Per 1 januari 2022 zal dit weer
stijgen naar 4%. Er is nog geen maatregel aangekondigd om deze verhoging uit te stellen.

7. Verruiming werkkostenregeling

Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling hun werknemers onbelast goederen en diensten
verstrekken. De werkkostenregeling kent een vrije ruimte. Blijft de werkgever met zijn
vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte, dan hoeft er geen belasting te worden
betaald. Boven het bedrag van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% belasting via de
eindheffing.

Vorig jaar is de vrije ruimte verruimd. De verruiming van de vrije ruimte binnen de
werkkostenregeling wordt ook dit jaar voortgezet. Dit betekent dat ook in 2021 over de eerste
€ 400.000 van de loonsom de vrije ruimte 3% bedraagt in plaats van 1,7%.

8. Aanpassingen overige fiscale maatregelen

Aanpassing gebruikelijk loon dga

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een bv zijn verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon op
te nemen. Voor 2021 bedraagt dit in beginsel ten minste € 47.000. Dga’s van bv’s die vanwege
corona te maken hebben met omzetverlies mochten in 2020 een lager gebruikelijk loon
opnemen.

Ook in 2021 is een lager gebruikelijk loon vanwege corona onder voorwaarden mogelijk. Het
gebruikelijk loon over 2021 mag worden afgeleid van het gebruikelijk loon over 2019. Daarbij
mag het gebruikelijk loon over 2021 in dezelfde mate worden verlaagd als de daling van de
omzet in 2021 ten opzichte van 2019. Voorwaarde is dat die daling ten minste 30% bedraagt.

Versoepeling urencriterium

Voor tal van ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting geldt het zogenaamde
urencriterium. Dit betekent dat een zelfstandig ondernemer minstens 1.225 uur per jaar in zijn
bedrijf werkzaam moet zijn én minstens de helft van zijn werkzame uren. Deze laatste eis geldt
niet voor starters.
De versoepeling houdt in dat zelfstandig ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en
met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uur per week aan hun onderneming te hebben
besteed. Op deze manier hoeven maatregelen in het kader van corona er niet aan in de weg te
staan dat toch aan het urencriterium voldaan wordt.

Seizoensgebonden werk?

Voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en waarvan de piek van
hun werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt, bestaat een
uitzondering. Deze houdt in dat zij voor deze periode hun uren mogen afleiden van de gewerkte
uren in het jaar 2019
Verlenging vrijgestelde reiskostenvergoeding
Werknemers die thuiswerk verrichten, kunnen onder voorwaarden een reiskostenvergoeding
voor het woon-werkverkeer onbelast doorbetaald krijgen. Deze maatregel gold tot en met 31
december 2020 en was verlengd tot 1 februari 2021. Besloten is de maatregel verder te
verlengen tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste
reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed, ook als de
werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer of nog maar gedeeltelijk
maakt. Voorwaarde is dat het een vaste vergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de
werkgever werd toegekend.

Thuiswerkvergoeding?

Op dit moment bestaat nog geen gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen. Als
werkgevers een dergelijke vergoeding betalen, kunnen zij wellicht wel gebruikmaken van
vrijstelling voor arbovoorzieningen of ICT-middelen (zoals een internetabonnement). Het kabinet
onderzoekt de mogelijkheid om een vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen te introduceren. Dit
zal worden bezien in samenhang met de reiskostenvergoeding.

Versoepeling schuldsanering

Er komen richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken
van ondernemers. Aangehouden en binnenkomende saneringsverzoeken zullen door de
Belastingdienst binnen de wettelijke mogelijkheden met een welwillende blik worden
beoordeeld, waarbij bekeken wordt of de standaard terugbetalingsregeling van 36 maanden
voldoende is. Bij twijfel zal een verzoek worden toegekend. De omstandigheid dat de
ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het betalen van
belastingschulden, zal geen reden meer zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve bij
misbruik.

Verlenging fiscale maatregelen

De looptijd van een aantal fiscale maatregelen wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.
Het gaat daarbij om:

 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers en de
  vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • het btw-nultarief op mondkapjes, op de uitleen van zorgpersoneel en op COVID-19-vaccins
  en -testkits;
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun
  geldverstrekker een betaalpauze voor hun hypothecaire lening krijgen;
 • het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden (deze
  maatregel geldt totdat de verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven).

9. Einddeclaratie NOW

Voorwaarde voor de NOW 1 regeling is dat er een einddeclaratie wordt ingediend. Bij deze
einddeclaratie moet een opgave worden gemaakt waarin de exacte omzetdaling in de
desbetreffende termijn is berekend, het maken van deze opgave is tijdrovend en moet voor het
indienen gemaakt zijn. De uiterste termijn voor indienen van de einddeclaratie bij het UWV voor
de NOW 1 regeling is 23 maart 2021.

Let op, dat de einddeclaratie aan alle benodigde voorwaarden voldoet zoals mogelijk een
verklaring van een derde of een accountant. Indien de einddeclaratie te laat wordt ingediend
wordt de subsidie automatisch op nihil vastgesteld. Dit houdt in dat het reeds ontvangen
voorschot geheel terug betaald moet worden.

Alle werkzaamheden met betrekking tot de NOW subsidie worden bij Van der Meer Accountants
door Fokke Neef afgehandeld. Hij kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van een berekening
en de eventueel benodigde verklaring verstrekken.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 18 december

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 3 november

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 14 september 2020

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 juni

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart