Nieuwsbrief Coronamaatregelen 18 december

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona 

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen
zwaar worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande
regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid. De informatie verstrekt in deze
nieuwsbrief is gemaakt met de informatie van de overheid tot en met 18 december 2020.

Inhoudsopgave

 1. Geen versobering NOW-regeling
 2. Uitbreiding TVL
 3. Tegemoetkoming TVL evenementenbranche
 4. Wederom versoepeling uitstel van belastingbetaling
 5. Introductie TONK
 6. Uitbreiding overige fiscale maatregelen
 7. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

1. Geen versobering NOW-regeling 

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële
omzetdaling door de coronacrisis en geldt voor drie periodes van drie maanden (oktober t/m
december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021). NOW 3.0 loopt door tot en met
juni 2021. Besloten is dat de regeling voorlopig niet wordt versoberd.

Dit betekent dat het omzetverlies in de tweede periode januari t/m maart 2021 minimaal 20%
moet bedragen om voor de NOW in aanmerking te komen, in plaats van de eerder
bekendgemaakte 30%. Ook de maximale compensatie van de loonkosten blijft op het huidige
niveau van 80% gehandhaafd en neemt dus niet af naar 70%.

Verder blijven de overige voorwaarden inzake de regeling gelijk. De loonsomvrijstelling – het
bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft dan
ook 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten
voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%. Ook blijft de maximale vergoeding
tweemaal het dagloon bedragen.

Wat betreft de bepaling van de omzet voor de NOW is verduidelijkt dat vijf coronagerelateerde
subsidies als ‘omzet’ aangemerkt moeten worden en daarmee de tegemoetkoming
verminderen. Dit betreft de TVL en de TOGS-regeling (regeling voorafgaand aan de TVL), de
Regeling continuïteitsbijdrage zorg, de beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en de
Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

De aanvraag voor de NOW periode oktober – december 2020 kan aangevraagd worden tot en
met 27 december 2020.

2. Uitbreiding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020
uitgebreid. Ook de TVL kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m
december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De TVL kent voor de periode 1
oktober t/m 31 december 2020 en voor de periode van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 een
subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Dit
minimale percentage aan omzetverlies blijft ook vanaf januari 2021 gehandhaafd en wordt dus
niet verhoogd naar 40%, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt
bepaald op basis van cijfers van het CBS.
De TVL blijft ook in de periode januari t/m maart 2021 toegankelijk voor alle sectoren met
voldoende omzetverlies, dat wil zeggen minstens € 3.000 per periode van drie maanden. Dit
betekent dat de verruiming tot alle sectoren in ieder geval van kracht is voor de periode oktober
2020 t/m maart 2021 en dat de TVL dus ook voor de periode januari t/m maart 2021 niet meer
afhankelijk is van de SBI-code van een bedrijf.

3. Tegemoetkoming TVL evenementenbranche  

Eerder was de zogenaamde seizoensmodule (binnen de TVL) voor de evenementenbranche al
aangekondigd voor het vierde kwartaal 2020. De exacte voorwaarden zijn nu bekend geworden
en tevens is gemeld dat deze module ook blijft bestaan voor het eerste kwartaal van 2021. Met
deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het
zomerseizoen, toch aanspraak maken op de TVL. De seizoensmodule is bedoeld voor bedrijven
die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1.0 en deze toegekend hebben gekregen,
maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege een te
lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.

De module geldt voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen. Hieronder
vallen onder meer kermissen, sportevenementen en festivals, maar ook voor het publiek
toegankelijke congressen en beurzen. Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfsfeesten
e.d. vallen hier niet onder. De eerder aangekondigde afbakening op basis van SBI-codes is
vervallen.

Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat ondernemers voor minimaal 50% van hun omzet in
het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk zijn geweest van evenementen
georganiseerd in diezelfde periode in 2019. De subsidie voor ondernemers die in aanmerking
komen voor de evenementenmodule bedraagt 33,3% van de subsidie die de ondernemer
ontving vanuit de TVL1.0, met een minimum van € 750. In de berichtgeving richting de Tweede
Kamer is expliciet aangegeven dat de TVL 1.0 ook daadwerkelijk moet zijn toegekend. Dit lijkt
nadelig uit te pakken voor ondernemers die wel recht hadden op TVL 1.0, maar die niet hebben
aangevraagd.

Omdat eerst goedkeuring van de Europese Commissie moet worden verkregen, kan de regeling
vermoedelijk pas vanaf de 2e helft januari 2021 worden aangevraagd voor het vierde kwartaal
van 2020. De aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 volgt dan in februari.

4. Wederom versoepeling uitstel van belastingbetaling 

Uitstel van betaling van belastingschulden is nu mogelijk tot 1 april 2021. Dat was eerder tot en
met 31 december 2020. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van
betaling of een verlenging van al verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die na 1
januari 2021 voor de eerste keer uitstel aanvragen, betekent dit dat zij tot 1 april 2021 niet aan
hun nieuwe betalingsverplichtingen hoeven te voldoen. Ondernemers die al eerder een
aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, kunnen verlenging van het uitstel tot 1 april
2021 aanvragen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gekregen, geldt het
uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.
De opgebouwde belastingschuld tijdens de periode van het uitstel moet vanaf 1 juli 2021 in 36
termijnen worden afbetaald. Dit blijft ongewijzigd.

5. Introductie TONK 

Door de coronacrisis komen huishoudens soms in financiële moeilijkheden, terwijl bestaande
sociale zekerheidsregelingen in bepaalde gevallen toch geen soelaas bieden. Er komt daarom
een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor
huishoudens die door de coronacrisis in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De
TONK zal naar verwachting per 1 februari 2021 in werking treden.

De TONK zal door de gemeenten worden uitgevoerd via het bestaande instrument van de
bijzondere bijstand. Gemeenten kunnen bijzondere bijstand verstrekken als het voor
huishoudens door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten
te betalen. Gemeenten hebben daarbij wel eigen beleidsruimte. Om huishoudens tegemoet te
komen, wordt met gemeenten gekeken hoe de gemeentelijke beleidsregels – waar nodig –
tijdelijk verruimd kunnen worden.

De TONK staat in beginsel open voor iedereen, dus bijvoorbeeld ook voor zelfstandigen en
flexwerkers. De TONK kan in principe ook een oplossing bieden in gevallen waarbij vanwege
quarantaineverplichtingen inkomensverlies wordt geleden.

6. Uitbreiding overige fiscale maatregelen  

De meeste fiscale maatregelen lopen per 31 december 2020 af. Het kabinet verlengt daarom
een aantal fiscale maatregelen tot 1 april 2021. Het gaat daarbij om het uitstel van
administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, dat blijft gehandhaafd tot 1 april 2021 in
plaats van tot 1 januari 2021. De verlenging tot 1 april 2021 geldt ook voor het akkoord met
Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal
Duitse netto-uitkeringen, het btw-nultarief op mondkapjes en het behoud van het recht op
hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters bij een hypotheek-betaalpauze.

Verder geldt er tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits.

Verder is besloten om de eenmalige tegemoetkoming voor de horeca voor voorraad- en
aanpassingskosten vrij te stellen voor de winstbelasting. Deze tegemoetkoming bedraagt 2,8%
van het omzetverlies in de periode oktober tot en met december 2020, en wordt automatisch
toegevoegd aan de TVL over het vierde kwartaal 2020.

7. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

Er komt een zogenaamde voucherkredietfaciliteit voor de reisbranche. Hiermee kunnen
reisgarantiefondsen een aanvullende lening van de overheid krijgen, waarmee ze vervolgens
een lening kunnen verstrekken aan reisorganisaties voor het terugbetalen van vouchers aan
consumenten.

Het krediet kan alleen gebruikt worden voor het terugbetalen van vouchers. De vouchers
moeten zijn afgegeven in de periode van 12 maart t/m 31 december 2020. Het maximaal te
financieren bedrag per onderneming is 80% van de waarde van de vouchers. Per
reisorganisatie kan maximaal € 50 miljoen krediet worden verkregen. Voorwaarde voor een
lening is dat de onderneming voorafgaand aan de uitbraak van het coronavirus in de kern
gezond was. De leningen dienen in zes jaar te worden afgelost, waarbij nog wordt nagedacht
over de te betalen rente en over voorwaarden en aanvullende eisen, zoals een verbod op het
uitkeren van dividenden of bonussen.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 3 november

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 14 september 2020

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 juni

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart