Nieuwsbrief Coronamaatregelen 3 november

Opnieuw extra steun getroffen sectoren 

Het kabinet ondersteunt nogmaals bedrijven die door de nieuwe coronamaatregelen worden
getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en
betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van
dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket.

Inhoudsopgave
1. Uitbreiding regeling TVL uitgelegd.
2. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk.
3. Verlenging kredietfaciliteiten.
4. Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering.
5. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche.
6. Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij.
7. Gratis scholing en ontwikkeltrajecten.
8. Definitieve vaststelling NOW 1.0

1. Uitbreiding regeling TVL uitgelegd 

De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes
oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De tegemoetkoming
van de TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een subsidie van maximaal
€ 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Via de TVL krijgt een
bedrijf een vergoeding van 50% van het percentage vaste lasten dat voor de sector geldt,
vermenigvuldigt met het omzetverlies.

Bij bijvoorbeeld 40% omzetverlies ontvangt een bedrijf dus 50% x 40% = 20% van de vaste
lasten.

De vaste lasten van een onderneming worden bepaald door een percentage te
vermenigvuldigen met de daadwerkelijke omzet. Het percentage vaste lasten van een
onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. De
TVL voor de periode oktober t/m december 2020 kan vanaf half november worden
aangevraagd.

TVL eenmalig ook voor andere sectoren
Aanvankelijk gold de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) alleen voor bepaalde sectoren, maar
de regeling wordt nu uitgebreid. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor de eerste drie
maanden (oktober tot en met december 2020). Of een bedrijf in deze periode in aanmerking
komt voor de TVL, is dus niet langer afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf. De TVL staat
daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven met een minimaal omzetverlies
van 30%. Bedrijven moeten wel voldoen aan de overige eisen van de TVL. Zo dient men onder
andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten te hebben in de periode oktober t/m december en
dient men minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Extra subsidie horeca
Er komt een extra subsidie voor de horeca. Dit om tegemoet te komen in de kosten ten gevolge
van de verplichte sluiting, zoals bederf van voorraden. De subsidie zal ongeveer 2,75% van de
omzetderving bedragen, al is nog niet duidelijk over welke periode deze derving berekend
wordt. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. Wel is al
bekend dat de subsidie gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming zal bedragen.

Horecaondernemers hoeven voor de subsidie geen aparte aanvraag in te dienen. Wanneer een
aanvraag voor de TVL wordt gedaan, zal de subsidie er automatisch bij worden opgeteld. De
subsidie zal niet beperkt worden door het maximum van de TVL van € 90.000.

Let op!
Op de site van rvo.nl komt een rekentool beschikbaar waarmee ondernemers de TVL en
eventueel de extra tegemoetkoming voor de horeca kunnen berekenen.

Extra tegemoetkoming evenementenbranche
Aangezien veel evenementen vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, komt er
ook voor deze branche een extra tegemoetkoming. Deze extra regeling is bestemd voor
ondernemers die wel voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen,
maar niet voor de TVL voor de periode oktober t/m december 2020 omdat hun omzet in het
vierde kwartaal van 2019 (te) laag was.

De betreffende ondernemingen die door een lage omzet in 2019 geen aanspraak kunnen
maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de
hoogte van hun TVL subsidie uit het tweede steunpakket. De regeling wordt nog verder
uitgewerkt.

Voorwaarden
Om de tegemoetkoming te krijgen, moet een bedrijf een SBI-code hebben die aangeduid is als
‘evenement-gerelateerd’. Ook moet men kunnen aantonen dat men minimaal één festival of
evenement heeft georganiseerd of voor de omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van
levering aan festivals of evenementen.

Let op!
Het lijkt voor deze eenmalige tegemoetkoming van belang te zijn dat daadwerkelijk gebruik is
gemaakt van de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket. Het is nog onbekend hoe zal worden
omgegaan met ondernemingen die wel recht hadden op de TVL-subsidie uit het tweede
steunpakket, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt

2. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk

Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeft sinds dit jaar minder WW-premie betaald
te worden dan voor werknemers met een flexibel contract. Wettelijk is geregeld dat werkgevers
met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in
een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Uitgezonderd hiervan zijn werknemers
die al een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week.

Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel
extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Deze maatregel is dan ook in 2020 opgeschort en dit zal
vanwege de huidige situatie rond het coronavirus ook in 2021 zo blijven.

3. Verlenging kredietfaciliteiten 

Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, worden kredietfaciliteiten
verlengd. Het garantie-instrumentarium voor corona en de financieringsregelingen COL via de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Overbruggingskredietfaciliteit Qredits, worden
verlengd tot en met 30 juni 2021. De BMKB-C regeling wordt verlengd tot eind 2021.

4. Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De
WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten
waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is
niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit
vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één (of enkele) schuldeiser(s) een akkoord kan
(kunnen) tegenhouden om zodoende een betere positie te kunnen afdwingen.

De WHOA neemt niet alle knelpunten weg die ondernemers tegenkomen bij het tijdelijk
stilleggen of definitief stoppen met hun bedrijf. Daarom schept het kabinet extra voorwaarden
(het time-outarrangement, TOA). Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en voldoen
aan de voorwaarden van de TVL, kunnen bijvoorbeeld gebruik blijven maken van de TVL. Ook
staat het kabinet een soepelere opstelling van de Belastingdienst voor.

5. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche  

De haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers in
de reisbranche worden onderzocht. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin
aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

6. Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij

Naast bovenstaande aanvullingen van de steunmaatregelen, bestaan ook nog de lopende
andere belangrijke steunmaatregelen uit het derde steunpakket. Dat pakket heeft het kabinet al
veel eerder bekendgemaakt. Deze maatregelen, die van 1 oktober tot en met 30 juni 2021
gelden, hebben we nog eens kort op een rij gezet. Dat zijn de NOW 3.0, uitstel van
belastingbetaling en de Tozo 3.0. U kunt nog steeds een beroep op deze maatregelen doen.

De loonkostensubsidie NOW 3.0
Ten eerste is er de NOW 3.0. Deze tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een
substantiële omzetdaling door de coronacrisis geldt voor een periode van drie keer drie
maanden. Dit betekent dat de NOW 3.0 doorloopt tot en met juni 2021. De regeling wordt echter
stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs
aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd.

Samengevat:

Aanvragen NOW 3.0 in november
Naar verwachting kunt u de NOW 3.0 op 16 november 2020 bij het UWV aanvragen. Dan kan
voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag worden ingediend.

Uitstel van belastingbetaling tot en met 31 december
Een andere steunmaatregel is die van uitstel van belastingbetaling. Ondernemers die
betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen nog tot eind december bijzonder
uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst.
Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari
2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.

Wanneer uw bijzonder uitstel of verlenging afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw
belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande
belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd,
namelijk 36 maanden.

Let op!
Bij uitstel van betaling wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Tot eind 2021 bedraagt
deze nog 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 zal de invorderingsrente weer worden verhoogd tot 4%.

Maatwerk bij aflosproblemen?
Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals
langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals
een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk
zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar
is. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Tozo voor zelfstandig ondernemers
Ten derde is er de Tozo 3.0, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die
ook geldt tot 1 juli 2021. De regeling bestaat uit twee voorzieningen. Allereerst een
inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het
sociaal minimum. De tweede voorziening houdt een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal
€ 10.157 in. Ook Tozo 3.0 bestaat uit drie periodes van drie maanden, die elk apart moeten
worden aangevraagd bij de gemeente.

Vermogenstoets
Het plan was om per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets in te voeren in de Tozo 3.0.
Met de invoering van nieuwe en strengere coronamaatregelen vond het kabinet een
vermogenstoets per 1 oktober 2020 niet gepast. Daarom is eerder besloten de invoering uit te
stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat u voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021
een uitkering Tozo 3.0 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. Wel geldt
sinds Tozo 2.0 een partnertoets, waardoor het inkomen van de partner het recht op Tozo
beïnvloedt.

Aanvragen
De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De startdatum van
de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in
de gaten voor meer informatie.

7. Gratis scholing en ontwikkeltrajecten 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen hun baan verliezen
en op zoek moeten naar ander werk, zo schreef het kabinet eerder. Daarom is er het aanvullend
sociaal pakket van € 1,4 miljard. Via het programma ‘NL leert door’ financiert het kabinet
ontwikkeladviezen en (online) scholing. Naar verwachting zal het in november dit jaar mogelijk
zijn om gratis (online) scholing te volgen.

Vanaf 1 december 2020 zijn er ook weer 50.000 kosteloze ontwikkeladviestrajecten
beschikbaar. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen
dankzij de subsidieregeling ‘NL leert door’ een gratis ontwikkeltraject volgen bij een
gekwalificeerd loopbaanadviseur. Met zo’n ontwikkeltraject krijgt iemand beter zicht op zijn
kansen op de arbeidsmarkt.

8. Definitieve vaststelling NOW1.0

Vanaf 7 oktober is het mogelijk om de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 regeling aan te
vragen. Deze aanvraag dient binnen 24 weken plaats te vinden, behalve voor controle plichtige
ondernemingen deze hebben 38 weken de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen.

Afhankelijk van de hoogte van NOW 1.0 vergoeding is er mogelijk een derde verklaring of een
accountantsverklaring nodig. Het verschil tussen een derde verklaring en een
accountantsverklaring heeft betrekking op de zwaarte van de controle.

Ondernemingen die minder dan € 20.000 voorschot hebben ontvangen en recht hebben op een
totale NOW 1.0 vergoeding tot maximaal € 25.000 kunnen zonder derde verklaringen de
definitieve vaststelling aanvragen.

Ondernemingen die meer dan € 20.000 maar minder dan € 100.000 voorschot hebben
ontvangen of recht hebben op een totale NOW 1.0 vergoeding tot maximaal € 125.000 hebben
een derde verklaring nodig voor de vaststelling definitieve aanvraag NOW 1.0.

Ondernemingen die meer dan € 100.000 voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een
totale NOW 1.0 vergoeding boven de € 125.000 hebben een accountantsverklaring nodig voor
de vaststelling NOW 1.0. Ondernemingen die hebben afgeweken van de concernregeling NOW
1.0 hebben ook een accountantsverklaring nodig voor de vaststelling NOW 1.0 nodig.

Wij kunnen behulpzaam zijn in het afgeven van een derde verklaring of accountantsverklaring
en daarnaast kunnen wij een (indicatieve) berekening maken hoeveel NOW 1.0 subsidie u krijgt.

Binnen Van der Meer Accountants & Adviseurs verricht accountant Fokke Neef de werkzaamheden betreffende de definitieve afhandeling NOW 1.0.

Voor alle vragen betreffende de definitieve vaststelling NOW 1.0 kunt u
contact opnemen met Fokke Neef via telefoonnummer 06-109 594 63
of per mail: f.neef@vandermeeracc.nl.

 

 

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

  • Oosterwolde
    • T. 0516-820920
    • E. info@vandermeeracc.nl
  • Groningen
    • T. 050-3137040
    • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 14 september 2020

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 juni

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart