Nieuwsbrief Coronamaatregelen 14 september 2020

Wijzigingen maatregelen Corona

In deze nieuwsbrief komende volgende onderwerpen aan de orde:

1. Verlenging van de NOW, maar dan soberder
2. Tozo 3.0: introductie vermogenstoets
3. TVL: hoger bedrag, strengere eisen
4. Afbouwen fiscale maatregelen
5. Regels van de NOW-1 afrekening

1. Verlenging van de NOW, maar dan soberder

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt
gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt
tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de
eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de
tegemoetkoming verder afgebouwd. De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om
hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het
verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen.

Vaste opslag van 40%
Boven op de loonsom blijft een opslag op de loonkosten voor werkgeverslasten, voor onder
andere vakantiegeld en pensioen, van 40% van kracht.

NOW 3.0: oktober tot en met december 2020
In de eerste periode, van oktober tot en met december 2020, is nog steeds vereist dat de
omzetdaling minstens 20% bedraagt. De maximale vergoeding van de NOW 3.0 bedraagt 80%
van de loonkosten bij 100% omzetverlies, in plaats van 90% onder de NOW 1.0 en 2.0.

NOW 3.0: januari tot en met maart 2021
In de tweede periode, van januari tot en met maart 2021, dient de omzetdaling ten minste 30%
te bedragen. De tegemoetkoming bedraagt in die periode maximaal 70% bij 100% omzetverlies.

NOW 3.0: april tot en met juni 2021
In de derde periode, van april tot en met juni 2021, dient de omzetdaling ten minste 30% te zijn
en bedraagt de tegemoetkoming nog maar 60% bij 100% omzetverlies.

Samengevat:

NOW 3.0

Minimaal omzetverlies

Maximale compensatie

Oktober t/m december 2020

20%

80%

Januari t/m maart 2021

30%

70%

April t/m juni 2021

30%

60%

 

Beperkte loondaling zonder gevolgen

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen,
zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste
periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de
tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni)
20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg
zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is
nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden
overschreden.

Ontslagboete vervallen

Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om
bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt een
ondernemer een boete als hij twintig of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen
ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander
vertegenwoordigend orgaan.

Maximumloon voor de NOW 3.0

Het maximumloon dat voor de tegemoetkoming volgens de NOW 1.0 en 2.0 in aanmerking
wordt genomen, bedraagt twee keer het maximumdagloon, ofwel € 9.538 (2020) per maand. Dit
maximum geldt ook in de eerste twee periodes van de NOW 3.0, dus voor de periode oktober
2020 tot en met december 2020 en de periode januari tot en met maart 2021. In de derde
periode van de NOW 3.0, de periode april tot en met juni 2021, bedraagt het maximum van de
tegemoetkoming nog maar één keer het maximale dagloon (ongeveer € 4.769).

Aanvragen NOW 3.0 in november

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten
starten. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag
worden ingediend. De aanvraagmogelijkheid staat los van eerdere aanvragen voor de NOW 1.0
en of de NOW 2.0. Ook de NOW 3.0 kan via het UWV worden aangevraagd.

Let op!

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen
uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

2. Tozo 3.0: introductie vermogenstoets 

Ook de Tozo – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – wordt verlengd tot 1
juli 2021. De Tozo 3.0 kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van
een vermogenstoets.

Vermogenstoets

Ondernemers die meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen bezitten, komen niet
langer voor de Tozo in aanmerking. Met directe geldmiddelen kunt u onder meer denken aan
contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals
een bedrijfspand en machines, blijft buiten schot. Ook een eigen woning en afgeschermd
pensioen tellen niet mee voor de grens van € 46.520.

Inkomenstoets partner blijft

De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht. Er wordt niet gekeken naar
levensvatbaarheid van het bedrijf en de kostendelernorm wordt ook nu niet toegepast. Deze
norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager
wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden.

Lening blijft mogelijk

Ook onder de Tozo 3.0 blijft een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk. Het totale bedrag van de
lening mag onder de Tozo 1.0, 2.0 en 3.0 samen niet meer bedragen dan € 10.157.
Ondernemers die al een lening van deze omvang hebben gekregen, kunnen die dus niet nog
een keer aanvragen.

Bbz na Tozo 3.0

De bestaande Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) blijft als vangnet dienen
na de Tozo 3.0, die op 1 juli 2021 afloopt. Ook de Bbz voorziet in ondersteuning voor
levensonderhoud en in krediet voor bedrijfskapitaal.

Heroriëntatie

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn
gekomen, zich heroriënteren op hun toekomst. Daarom gaan gemeentes vanaf 1 januari 2021
deze ondernemers actief ondersteunen op het gebied van coaching, advies en bij- of
omscholing.

Aanvragen

De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de
aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de
gaten voor meer informatie.

3. TVL: hoger bedrag, strengere eisen 

Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021.
Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde
steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie
maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de
TVL in aanmerking te kunnen komen.

Drie periodes van drie maanden

De nieuwe TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Net als bij de
NOW 3.0 zijn dit de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m
juni 2021. In deze drie periodes kan de tegemoetkoming telkens per periode maximaal € 90.000
bedragen. Dit is € 40.000 meer dan onder de huidige TVL met een maximum van € 50.000.

Groter omzetverlies

In de TVL uit het tweede steunpakket dient het omzetverlies minimaal 30% te bedragen. Voor
de nieuwe TVL blijft dit percentage voor de eerste periode van oktober t/m december 2020
gelijk. Voor de daaropvolgende periode, van januari t/m maart 2021, is een minimum
omzetverlies vereist van 40%, voor de daaropvolgende periode, van april t/m juni 2021,
is dit 45%.

Gedeeltelijke dekking

Net als onder de TVL uit het tweede steunpakket is er voor de nieuwe regeling slechts dekking
voor 50% van de vaste lasten. Voor de berekening wordt ook nu uitgegaan van
branchegemiddelden, op basis van cijfers van het CBS. Op basis van dit gemiddelde en het
omzetverlies wordt een TVL verstrekt van 50%.

Alleen voor specifieke branches in het mkb

De tegemoetkoming is en blijft alleen beschikbaar voor specifieke branches in het mkb. Dit
betekent dat een bedrijf moet beschikken over de juiste SBI-code. Verder dient het bedrijf onder
andere minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Meer vaste lasten

Daarnaast is vereist dat een bedrijf per periode van drie maanden minstens € 4.000 aan vaste
lasten heeft. Voor de TVL uit het tweede steunpakket is dit nu voor een periode van vier
maanden. Een bedrijf moet dus onder de nieuwe TVL meer vaste lasten hebben om voor de
tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Aanvragen

U kunt de TVL uit het derde steunpakket voor de eerste periode van oktober t/m december 2020
vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 aanvragen bij RVO.nl. Ondernemers moeten
voor iedere periode apart een aanvraag indienen.

4. Afbouwen fiscale maatregelen 

De bestaande versoepeling van fiscale regels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van
betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belastingen kunt u
krijgen voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw)
en loonbelasting,

Uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van
het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel
uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.

Aflossen belastingschulden

Ondernemers die geen uitstel of verlengd uitstel bij de Belastingdienst aanvragen, dienen hun
belastingschulden in beginsel in 24 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekregen, dan dient u
uiterlijk per 1 januari 2021 met aflossen te starten.

Maatwerk bij aflosproblemen?

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals
langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals
een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk
zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar
is. De Belastingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande mogelijkheid tot
schuldsanering.

Invorderingsrente blijft laag

Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De
invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus
nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De
verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat
kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente
bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het
oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot
en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

Reisaftrek verruimd

In de inkomstenbelasting bestaat de reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar
vervoer wordt afgelegd en waarvoor de werknemer geen vergoeding van de werkgever krijgt.
Sommige thuiswerkers reizen veel minder naar hun werk. Daardoor hebben ze recht op minder
reisaftrek, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Daarom wordt voor 2020 de reisaftrek in de
inkomstenbelasting toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis
heeft voortgezet. Voorwaarde is wel dat de reiskosten ongewijzigd zijn.

5. Regels van de NOW-1 afrekening 

De afgelopen periode hebben bijna 140.000 ondernemingen de NOW-1-subsidie uit het eerste
noodpakket aangevraagd. De termijn van deze regeling is afgelopen. Er is een
accountantsprotocol gepubliceerd die betrekking heeft op de afrekening van de NOW-1
subsidie. Vanaf begin oktober kunnen bedrijven de eindafrekening NOW-1 aanvragen. Bij het
opstellen van de afrekening en de voorwaarden waaraan de afrekening moet voldoen is
onderscheid gemaakt op basis van de omvang van de subsidie, zie onderstaand overzicht:

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat bij de NOW-1-subsidie waarbij het voorschot meer bedraagt
dan € 20.000,– of de afrekening meer is dan € 25.000,– is het verplicht om een
derdenverklaring of accountantsverklaring op te laten stellen. Tevens is aangekondigd dat er
steekproefsgewijs controles uitgevoerd gaan worden.

Als er gebruik is gemaakt van de subsidieregeling is het verplicht om een eindafrekening in te
dienen. Bij het opstellen van de eindafrekening is het goed om te realiseren dat er specifieke
regelingen van toepassing zijn met betrekking tot de loonkosten en de manier van bepalen van
het percentage omzetderving.

Wij willen u graag van dienst zijn bij het opstellen van de eindafrekening en het verstrekken van
de eventueel verplichte derdenverklaring, samenstellingsverklaring of controleverklaring. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Fokke Neef; e-mail: f.neef@vandermeeracc.nl.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

  • Oosterwolde
    • T. 0516-820920
    • E. info@vandermeeracc.nl
  • Groningen
    • T. 050-3137040
    • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 juni

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart