Nieuwsbrief Coronamaatregelen 4 juni

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb
 • NOW-regeling 2.0
 • Tozo-regeling 2.0
 • Uitstel van betaling belastingen

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 

De Tegemoetkoming vaste lasten MKB (hierna: TVL) is de opvolger van de TOGS regeling. Volgens de TVL kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor de komende vier maanden, juni t/m september. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van: de omvang van het bedrijf; de hoogte van de vaste kosten, zoals bepaald door het RVO; en de mate van omzetderving. De tegemoetkoming is alleen beschikbaar voor bedrijven met minder dan 250 werknemers en de omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling meer toegesneden op specifieke situaties. Dit is niet het geval bij de TOGS-regeling uit het eerste steunpakket, die over de maanden maart tot en met mei geldt. Daar geldt dat voor elk bedrijf de omzetderving en de vaste lasten minstens € 4.000 moesten zijn. De nieuwe TVL staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling, deze zijn bepaald aan de hand van de SBI-codes. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

1. NOW-regeling 2.0 

Wat houdt de NOW 2.0 in?

Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW is er geen keuze, aangezien de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Stapeling coronasubsidies

De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling of de nieuwe TVL, minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde NOW 2.0 kan over de periode juni, juli, augustus en september vanaf 6 juli worden aangevraagd, zo is het streven van het kabinet. De loonkostensubsidie voor de NOW 1.0 kan tot en met 5 juni worden aangevraagd (dat was 31 mei).

Seizoensgebonden bedrijven

In de NOW 1.0 is ook nog een correctie opgenomen die beoogt seizoenbedrijven tegemoet te komen die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel. De loonsom van maart zal als referentiekader worden genomen in plaats van de niet-representatieve loonsom van januari.

Is de loonsom van maart tot en met mei hoger dan de loonsom van driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart, met als peildatum 15 mei. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei, in vergelijking met de maand januari (inclusief maximering).

Opslag verhoogd in NOW 2.0

Voor het berekenen van de tegemoetkoming werd in de NOW 1.0 uitgegaan van de loonsom met daar bovenop een opslag van 30%. In de nieuwe regeling NOW 2.0 wordt deze opslag verhoogd naar 40% om zo een betere dekking van de overige kosten te krijgen zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenpremies. Met de hogere opslag wil het kabinet ook compensatie bieden voor andere kosten.

Extra voorwaarden bonussen

Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW 2.0 mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het verbod geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Let op, onder NOW 1.0 geldt het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en het inkopen van eigen aandelen overigens ook al voor bedrijven die onder de concernregeling vallen.

Accountantsverklaring

Er is een accountantsverklaring nodig als er een voorschot van de NOW 2.0 en NOW 1.0 is ontvangen van € 100.000 of meer. Voor de vaststelling van dit bedrag moeten de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in het bedrijf of in de groep bij elkaar opgeteld worden. Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen.

Als er een voorschot boven de € 20.000 of bij vaststelling een bedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet er een verklaring van een derde overlegd worden die de omzetdaling bevestigt. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen.

Ontslagboete gewijzigd

In de NOW 2.0 wijzigt de ontslagboete. De ontslagboete in de NOW 2.0-regeling is 5% over het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze ontslagboete wordt opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging wordt bereikt. Als deze partijen er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor bemiddeling worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt er een akkoord of een bemiddelingsverzoek, dan wordt de ontslagboete opgelegd.

De ontslagboete van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, is in de NOW 2.0 geschrapt. De NOW voor de ontslagen medewerker dienst nog wel volledig terugbetaald te worden. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan.

3. Tozo-regeling 2.0

De bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Aanscherping met partnertoets

De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets, zo was al eerder bekendgemaakt. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval.

Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot en met 30 september aanvragen bij hun woongemeente.

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal (dit geldt voor de Tozo 1 en 2 samen), tegen een verlaagd rentepercentage.

4. Uitstel van betaling belastingen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen. Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart