Nieuwsbrief Coronamaatregelen 28 april

1. Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

DGA’s mogen in het restant van 2020 tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019. De precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt.

Geen terugwerkende kracht

In 2020 al uitbetaald loon aan de DGA kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De B.V. mag het loon van de DGA alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Aangifte loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de DGA heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto of fiets). Uiterlijk aan het einde van 2020 (of als dat eerder is het einde van de dienstbetrekking), bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Heeft de DGA  te weinig loon van de B.V. genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.

Geen toestemming Belastingdienst

De B.V. en de DGA  mogen het tijdelijk lager loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen.

2. Voor ZZP’ers: versoepeling urencriterium 

Een onderdeel van het urencriterium is dat een ondernemer minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming moet besteden. Het kabinet heeft besloten dit aan te passen voor het kalenderjaar 2020. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op belastingfaciliteiten verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers altijd minimaal 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als ze die uren door de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed.

Seizoensgebonden ondernemers

Voor seizoengebonden ondernemers is dit niet het geval als de piek van hun werkzaamheden in de periode van 1 maart tot en met 31 mei valt. Daarom geldt voor deze ondernemers een aanvullende regeling. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. De ondernemer kan dan met behulp van de administratie van vorig jaar inschatten hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 en zo ook beoordelen of hij in 2020 aan het urencriterium voldoet. Zo zal ook voor seizoengebonden ondernemers een versoepeling van het urencriterium in 2020 gaan gelden. De precieze uitwerking wordt nog bekend gemaakt in een beleidsbesluit.

3. Verhoging werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (wkr) kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven zonder dat deze belast worden. Deze vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te geven wordt eenmalig alleen voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Werkgevers die daar financiële ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om bedrijven te steunen in hun liquiditeitsbehoefte, komt er een fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (vpb).

Een onderneming die vpb-belastingplichtig is mag het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis alvast van de winst over 2019 aftrekken. Fiscaal-technisch gaat dit door ten laste van de winst over 2019 een fiscale coronareserve te vormen. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. Daarnaast mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Door gebruik te maken van de fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de eerder over 2019 betaalde en/of te betalen vpb. Dit kan door het verzoeken om een nadere voorlopige aanslag vpb 2019.

5. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

DGA’s hebben zo meer tijd – tot 31 december 2023 (de eerste peildatum) – om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente lijdt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de regels rond de inhaalaflossing worden versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken. Het gaat in deze gevallen om maatwerk, neem daarom contact op met uw bank voor de precieze uitwerking.

7. Verruiming NOW-regeling voor concerns

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat concerns waarbij personeel van de ene B.V. niet of maar beperkt inzetbaar is in andere B.V.’s, door de berekening van de omzetdaling per concern soms geen vergoeding krijgen.De NOW regeling is aangepast zodat vanaf nu de onderdelen van het concern zelfstandig de NOW kunnen aanvragen. Om als onderdeel van het concern zelfstandig de NOW regeling aan te vragen gelden er een aantal extra voorwaarden, deze zijn:

 • Geen dividend of bonussen; concerns waarvan een B.V. een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
 • Geen ontslagen; de betreffende B.V heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de onderneming. B.V.’s met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Geen personeels-B.V. binnen het concern; concerns met personeel-B.V.’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart