Nieuwsbrief Coronamaatregelen 14 april

Update: maatregelen omtrent de uitbraak van het corona-virus 

Deze update behandelt de volgende onderwerpen:

 • TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven
 • Tegemoetkoming vanuit zorgverzekeraars Nederland
 • Uitstel van betaling diverse belastingen
 • Wijziging melden betalingsonmacht

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven 

Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

Bedrijven zonder SBI-code

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet een bedrijf beschikken over een specifieke SBI-code. Sommige bedrijfsgroepen hadden die niet, zoals tattooshops, maar waren vanwege het contactverbod wel gesloten.

Meer mkb-bedrijven

Ook zijn meer mkb-bedrijven toegevoegd die een dergelijke code al wel hadden. Het betreft onder meer winkeliers in de food, taxibedrijven, tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of evenementen. Zij komen nu dus ook in aanmerking voor de eenmalige uitkering. Zie voor een gedetailleerde lijst met Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes) de website van de RVO (www.rvo.nl/vastgestelde SBI-codes).

Voorwaarden

De TOGS-regeling kent wel een aantal voorwaarden:

 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Het moet gaan om een onderneming die op peildatum 15 maart 2020 ingeschreven was in het handelsregister, met een fysieke vestiging in Nederland. Ondernemingen die zich na 15 maart 2020 met terugwerkende kracht hebben ingeschreven of de SBI-code hebben aangepast, komen niet in aanmerking. Alleen ondernemingen die niet in staat van faillissement verkeren en waarvoor geen verzoek tot surseance van betaling is ingediend, komen voor TOGS in aanmerking.
 • Maximaal 250 werknemers
 • Vestigingsvereiste; Verder wordt de TOGS alleen verstrekt aan ondernemingen die een vestiging hebben buiten de woning waarin zij zelf wonen (het huisadres van de eigenaar of eigenaren).
 • Aanvragen vanaf 15 april; De TOGS kon vanaf 27 maart worden aangevraagd. De nieuwe toegevoegde ondernemers kunnen de TOGS vanaf 15 april aanvragen. Aanvragen moet digitaal via de site rvo.nl.

Controle

De RVO heeft de mogelijkheid om achteraf te toetsen of de aanvrager daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet. Als dit niet het geval is, kan de TOGS-beschikking binnen vijf jaar na verstrekking daarvan ingetrokken worden of kan de hoogte worden herzien. Er volgt dan gehele of gedeeltelijke terugvordering, eventueel met verrekening van wettelijke rente. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de onderneming een valse verklaring over het te verwachten omzetverlies of de verwachte vaste kosten heeft aangeleverd.

Belastingvrijstelling

De eenmalige TOGS-gift is belastingvrij. Het kabinet moet de vormgeving van deze belastingvrijstelling nog bekendmaken.

Wij kunnen u bij deze aanvraag behulpzaam zijn.

Tegemoetkoming vanuit Zorgverzekeraars Nederland

Op 5 april 2020 is bekend geworden dat er een tegemoetkoming komt voor zorgaanbieders. Huisartsen vallen niet onder deze regeling, die hebben een eigen regeling.

Continuïteitsbijdrage‐regeling

Deze regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) met uitzondering van niet gecontracteerde audiciens en opticiens, die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020). Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op de zorg, waarvoor zij verzekerd zijn.

Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona‐patiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

De hoofdlijn:

 • de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
 • de continuïteitsbijdrage beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten, de bijdrage wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en zal liggen tussen 60% en 85% van de genormaliseerde zorgkosten, dit percentage wordt vastgesteld per sector.
 • de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna.

Wel of geen NOW

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Vooruitbetaling

Er zijn zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot betaling in mei, omdat ze al eerder in financiële problemen komen. Voor een aantal branches is daarom een aanvullende regeling getroffen, te weten eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg. Zorgaanbieders die van de regeling gebruik maken, committeren zich eraan dat zij zoveel mogelijk de reguliere zorg blijven leveren. Ook zal de zorgaanbieder binnen de bestaande overheidsmaatregelen een aantoonbare inzet leveren voor maximale zorg op afstand. Tevens moet de zorgaanbieder in de periode van vraaguitval, waar nodig beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg zowel door personele inzet als door middel van faciliteiten en hulpmiddelen.

De hoofdlijn van deze regeling:

 • zorgaanbieders uit deze branches met een zorgcontract kunnen, als dat echt noodzakelijk is, vanaf 14 april een vooruitbetaling aanvragen via VECOSO;
 • de vooruitbetaling hoeft maar op één plaats te worden aangevraagd en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald;
 • de vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet;
 • vanaf 20 april wordt de vooruitbetaling uitgekeerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Streven is uitbetaling binnen een week;
 • om de regeling vooruitbetaling uitvoerbaar te houden worden alleen bedragen vanaf € 250 per maand per zorgverzekeraar uitbetaald;
 • een toegekende vooruitbetaling wordt direct verrekend met alle te ontvangen declaraties, alle vorderingen die nog openstaan op de zorgaanbieder en/ of de continuïteitsbijdrage.

Zorgaanbieders uit andere branches dan hierboven genoemd die op korte termijn financiële problemen verwachten, kunnen contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg

Zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten kunnen soortgelijke problemen ondervinden. Omdat het maken van een centrale regeling niet goed mogelijk is, worden deze zorgaanbieders geadviseerd in eerste aanleg wel een beroep te doen op de algemene regelingen van het noodpakket economie en banen voor bedrijven en zelfstandigen.

Daarnaast kunnen deze zorgaanbieders een beroep doen op de continuïteitsbijdrage en de vooruitbetaling.

De aanvraagprocedure voor een vooruitbetaling aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is op hoofdlijnen hetzelfde als die voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Wel moet voor het kalenderjaar 2020 een tijdelijke contractuele relatie met de zorgverzekeraar worden aangaan en een Ultimate Beneficial Owner‐verklaring overgelegd. Ook moet de niet-gecontracteerde zorgaanbieder een bepaald minimum aan zorgprestaties hebben geleverd in het eerste kwartaal van 2020. In het buitenland geleverde zorg is uitgesloten.

Uitstel van betaling diverse belastingen 

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor diverse belastingen. De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling zijn wegens de coronacrisis versoepeld. Aanvankelijk alleen voor vier soorten, maar de lijst is later uitgebreid.

Belastingsoorten

Het versoepelde uitstel geldt voor de volgende belastingen en heffingen:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • Zorgverzekeringswet.

De dividendbelasting is expliciet uitgezonderd van het versoepelde uitstelbeleid, omdat het uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van bedrijven juist verzwakt. Het kabinet roept bedrijven op voorlopig geen dividenden uit te keren.

Na ontvangst (naheffings)aanslag

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen.

Een verzoek om uitstel van betaling dat gedaan wordt vóórdat er een (naheffings)aanslag is opgelegd, kan de Belastingdienst niet in behandeling nemen en moet opnieuw worden ingediend. Maar voor een vijftal belastingsoorten hoeft niet per belastingsoort een aanslag te zijn ontvangen, dan volstaat één belastingaanslag.

De ondernemer geeft per belastingsoort aan of hij uitstel van betaling wil. Behalve voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Voor deze vijf kan in één keer tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd. Wachten totdat voor alle vijf aanslagen zijn opgelegd is niet nodig, één aanslag is voldoende. De ondernemer kan desgewenst een ontvangen belastingaanslag betalen, als hij het uitstel niet nodig heeft.

Ontvangt de ondernemer een aanslag voor een belastingsoort waarvoor hij nog geen uitstel heeft aangevraagd, dan moet voor die belastingaanslag nog wel apart uitstel worden gevraagd.

Per online formulier of brief

Het uitstel kan sinds kort zowel met een online formulier als per brief worden aangevraagd. Desgevraagd kunnen wij uw verzoek faciliteren.

Betalingsuitstel

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de aangevraagde belastingen direct stopgezet voor de termijn dat de ondernemer in zijn verzoek heeft gedaan. Dat geldt ook voor belastingschulden die al zijn ontstaan voordat de coronacrisis uitbrak. De inhoudelijke beoordeling door de Belastingdienst van het verzoek vindt pas na drie maanden plaats. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.

Het verzoek hoeft ook maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds opgelegde aanslagen vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling en alle nog op te leggen aanslagen in de daaropvolgende maanden dat het betalingsuitstel geldt. Daarnaast geldt het uitstel totdat de Belastingdienst op het uitstelverzoek beslist.

Wijziging melden betalingsonmacht

Het Ministerie van Financiën heeft een besluit genomen ten aanzien van de melding betalingsonmacht voor bestuurders. Als voor een naheffingsaanslag bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis wordt gevraagd is een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig. De reguliere termijn van 14 dagen na uiterste datum van betaling wordt hierbij ook losgelaten. De belastingdienst sluit aan bij de dagtekening van de naheffingsaanslag.

Welke termijn in acht moet worden genomen voor het aanvragen van uitstel van betaling, en hiermee dus ook voor de melding van betalingsonmacht, is nog geen standpunt over ingenomen. Wij adviseren u na ontvangst van de naheffingsaanslag zo snel mogelijk uitstel van betaling aan te vragen, in ieder geval binnen 14 dagen.

Let op! Dit geldt voor de belastingdienst, niet voor de pensioenfondsen.

Voorbeeld

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart