Nieuwsbrief Coronamaatregelen 8 april

Update NOW: welk loon telt mee?

De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. In deze nieuwsbrief geven wij weer wat er onder loonsom wordt verstaan.

De NOW-regeling in het kort

Op 31 maart 2020 werd er duidelijk over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor werkgevers. Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom.

Welk loon telt mee?

Een werkgever geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit. In de NOW wordt voor wat betreft het voorschot van 80% uitgegaan van het sociale verzekeringsloon, het SV-loon, over de maand januari 2020 (referentiemaand). Dit met dien verstande dat het salaris per persoon is gemaximeerd op € 9.538 bruto per maand. Dit staat gelijk aan tweemaal het maximum SV-loon. Deze informatie is afkomstig uit de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Ontbreekt de informatie over de maand januari, dan moet worden uitgegaan van de gegevens over de maand november 2019. Bij de SV-loonsom gaat het om alle lonen per loonheffingennummer. Uitgezonderd hiervan zijn de van het UWV ontvangen ZW- en WAZO-betalingen (zwangerschap- en bevallingsverlof en adoptie- en pleegouderverlof).

Let op! Onder loonkosten vallen ook de kosten van de loondoorbetaling van zieke werknemers. Het maakt daarbij niet uit of er al dan niet een verzuimverzekering is afgesloten.

NB! Het moet gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de eigen werknemers. Hieronder vallen ook de lonen van flexwerknemers en werknemers met nulurencontracten. Lonen betaald aan ingeleenden, zoals uitzendkrachten en payroll-werknemers, tellen niet mee.

Auto van de zaak

Ook de kosten van de auto van de zaak vallen onder het SV-loon. Deze tellen dus mee voor de NOW vergoeding.

Het loon dat niet mee telt voor de NOW vergoeding

De volgende loonbestanddelen maken geen onderdeel van het loon uit:

 • pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel)
 • eindheffingsloon
 • gericht vrijgestelde vergoedingen (zakelijke reiskosten/studiekosten, etc.)
 • premie WW/WIA
 • premie aanvullingen WIA
 • vakantiegeld

De NOW bepaalt echter dat de loonsom mag worden vermeerderd met een vaste opslag van 30% als compensatie van dergelijke werkgeverslasten. De hoogte van de feitelijke werkgeverslasten is dus niet van belang.

Aandachtspunt bij referentiemaand

Stel dat een bedrijf in januari en februari al mensen had aangenomen om in maart of april te beginnen, dan is het mogelijk dat u niet over de gehele loonsom van maart dan wel april compensatie krijgt. Dit omdat de betreffende werknemers in januari nog niet op de loonlijst stonden. Dit kan een probleem vormen voor bijvoorbeeld seizoenbedrijven, zoals de horeca of tuinbouw. Het is afwachten of de regeling op dit punt nog aangepast gaat worden.

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen 

Het UWV neemt ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen nog steeds in behandeling, ook tijdens de coronacrisis. Bij dergelijke ontslagaanvragen geldt het reguliere toetsingskader voor ontslag, zoals neergelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling.

Dat betekent onder meer dat de werkgever aannemelijk moet maken dat het ontslag noodzakelijk is door het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering en dat er geen voor de hand liggende andere oplossingen zijn, zoals toepassing van de NOW.

Ontslagaanvragen na 1 april 2020

Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend na 1 april 2020 houdt het UWV rekening met de NOW. De werkgevers moet aannemelijk maken dat de NOW-subsidie in zijn geval, geen voor de hand liggende andere oplossing is om ontslag te voorkomen. Er moet, zoals altijd geldt, wel ruimte zijn voor de werkgever om personeel te kunnen ontslaan. Daarom wordt bij de toetsing door het UWV terughoudendheid betracht (de zogenoemde marginale toets).

Ontslagaanvragen voor 2 april 2020

Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend voor 2 april 2020 zal het UWV bij de toetsing van de ontslagaanvraag geen rekening houden met de NOW, aangezien pas vanaf 2 april 2020 volledige duidelijkheid bestond over de invulling van de voorwaarden die aan de NOW zouden worden verbonden.

Let op! De ontslagaanvragen die zijn ingediend vanaf 18 maart 2020 tot en met 1 april 2020 en niet of niet tijdig zijn ingetrokken, hebben gevolgen voor de hoogte van de NOW-subsidie.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contantgegevens

 • Oosterwolde
  • T. 0516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 1 april

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 31 maart

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart