Nieuwsbrief 31 maart 2020

Er is een aantal maatregelen ingevoerd die de gevolgen van de uitbraak van het corona-virus willen verzachten. Het gaat om de maatregelen die voorzien in inkomensondersteuning, uitstel van belasting betalen en liquiditeitsbehoud. Hieronder ziet u een schema dat aangeeft welke regelingen er op dit moment zijn. Daarna worden de verschillende maatregelen nader uitgewerkt.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 

 Algemeen

De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die te maken hebben met omzetverlies, terwijl zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract moeten doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting en de regeling voor werktijdverkorting is tot nader order niet meer van toepassing. De tegemoetkoming is vanwege omzetverlies vanaf 1 maart 2020 en geldt voor de duur van drie maanden.

Uitwerking noodmaatregel

Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen, worden op de volgende wijze ondersteund:

 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden die eenmalig met drie maanden kan worden verlengd.
 • Op basis van de NOW krijgt men maximaal 90% van de loonsom vergoed. De vergoeding wordt berekend naar rato van het omzetverlies; bij een omzetverlies van 50%, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Er wordt derhalve niet beoordeeld op basis van de individuele werknemers maar op basis van de totale loonsom.
 • Na de aanvraag verleent het UWV een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Bij een verwacht omzetverlies van 50%, bedraagt het voorschot derhalve 80% van 45% van de loonsom, ofwel 36% van de loonsom.
 • Het is nog niet geheel duidelijk hoe de omzetdaling wordt bepaald, het enige wat vaststaat is dat het moet gaan om een daling ten opzichte van een voorgaande periode en niet om een lagere stijging dan werd verwacht.

Voorwaarden

Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen, worden de navolgende voorwaarden gesteld:

 1. De werkgever mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende de periode waarover de werkgever de tegemoetkoming ontvangt. Over de samenloop van ontslag met toepassing van de NOW bestaat nog veel onduidelijkheid.
 2. De werkgever verwacht ten minste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020

Het UWV zal op basis van een in te dienen aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Werkgevers zijn verplicht het loon aan hun werknemers voor 100% door te betalen als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Het is nog onduidelijk of de maatregel ook geldt voor de DGA, de DGA kan eventueel ook meegenomen worden in de maatregel voor zelfstandigen.

Uitstel van betaling belastingen

 Algemeen

De mogelijkheid van uitstel van betaling voor ondernemers betreft de betaling van opgelegde definitieve aanslagen en voorlopige aanslagen over voorgaande jaren waar het de inkomsten- en vennootschapsbelasting betreft, voor loon-en omzetbelasting is de procedure enigszins anders. Ook zal er geen verzuimboete worden opgelegd of wordt deze verminderd tot nihil.

Volgens de richtlijnen van de belastingdienst kan er ten aanzien van loon-en omzetbelasting pas om uitstel van betaling worden verzocht nadat een naheffingsaanslag is opgelegd vanwege het niet betalen van de verschuldigde belasting.

Daarnaast zal binnen twee weken na het ontstaan van de betalingsverplichting (i.c. de laatste dag van de maand volgend op het aangiftetijdvak) betalingsonmacht moeten worden gemeld en dit moment ligt dus voor het moment dat een naheffingsaanslag wordt toegezonden.

Voor de aanvraag van uitstel voor drie maanden is geen verklaring nodig van derden en er is geen eis om nadere informatie te verstrekken. Het is voldoende als wordt genoemd dat het uitstel wordt aangevraagd ten gevolge van liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de uitbraak van het corona-virus.

Wordt er voor meer dan drie maanden uitstel van betaling gevraagd, dan moet er meer informatie aangeleverd worden en is er een verklaring van een derde waarschijnlijk wèl vereist. Een derde kan in dit geval een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of fiscaal dienstverlener zijn.

Uitstel van betaling/Melding betalingsonmacht

Het verzoek om uitstel van betaling kan voor meerdere middelen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting) tegelijk worden gedaan en dient duidelijk te vermelden om welke aanslagen het gaat. Zoals hiervoor aangegeven moet worden vermeldt dat het uitstel worden aangevraagd als gevolg van liquiditeitsproblemen die ontstaan zijn door de uitbraak van het corona-virus.

Het verzoek moet worden ingediend bij:

 • Belastingdienst
 • Postbus 100
 • 6400 AC Heerlen

Wij kunnen dit uitstel voor u verzorgen.

Zoals genoemd geldt voor afdrachtsbelastingen als loonheffingen en BTW een andere procedure die er puntsgewijs als volgt uitziet:

 1. Er wordt regulier aangifte gedaan voor de uiterste aangiftedatum, de aangifte hoeft nog niet betaald te worden;
 2. Binnen twee weken nadat de uiterste betaaldatum, i.c. de laatste dag van de maand volgend op het aangiftetijdvak, is verstreken, moet er betalingsonmacht bij de belastingdienst worden gemeld;
 3. Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum ontvangt de belastingplichtige cq inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van uw aangifte hoeft u niet te betalen.
 4. Vervolgens kan ter zake van die naheffingsaanslag uitstel van betaling worden aangevraagd.

Invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente, die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt met ingang van 23 maart 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 Algemeen

Let op: dit is niet de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) op grond waarvan ondernemers € 4000 kunnen krijgen!

De TOZO houdt in dat zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De regeling geldt niet alleen voor zzp’ers maar ook voor ondernemers met personeel en ook voor ondernemingen die in de vorm van een B.V. worden gedreven. Om een beroep op de regeling te kunnen doen, dient aan de hierna beschreven voorwaarden te worden voldaan.

Uitvoering van deze regeling, die op dit moment alleen is bedoeld voor ondernemers die in Nederland wonen en in Nederland hun onderneming drijven, vindt plaats door de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. Voor ondernemers die een onderneming buiten Nederland drijven, wordt nog nader onderzocht hoe die kunnen worden geholpen waarbij afstemming plaatsvindt met de landen waar de onderneming is gevestigd.

Uitkering tot sociaal minimum

De uitkering voor levensonderhoud vult aan tot het sociale minimum. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto per maand. Het betreft een gift en het bedrag hoeft dus niet te worden terugbetaald.

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Gemeenten controleren achteraf het daadwerkelijk genoten inkomen.

Lening voor bedrijfskapitaal

De lening voor bedrijfskapitaal kan worden gebruikt om liquiditeitsproblemen op te lossen. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen versneld een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2% met een maximale looptijd van drie jaar en tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Deze lening wordt binnen vier weken beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis. Het is mogelijk meer te lenen, maar dan gelden andere voorwaarden, die zijn geregeld in het Besluit bijstand voor zelfstandigen.

Voor wie en wanneer

De TOZO-regeling geeft voor drie maanden een tegemoetkoming en geldt enkel voor de maanden maart tot en met mei 2020. Om de uitkering te kunnen krijgen, dient de ondernemer een reële verwachting te hebben dat het inkomen in de periode van maart tot en met mei minder zal zijn dan het sociaal minimum. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Ook de DGA heeft onder voorwaarden recht op een uitkering uit hoofde van de TOZO.

Voorwaarden

De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat hij verwacht dat, als gevolg van de coronacrisis, zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Ook moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd.

De zelfstandige moet in Nederland woonachtig zijn en tevens moet het bedrijf in Nederland gevestigd zijn.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als hij voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Aanvraag

De aanvraag inkomensondersteuning moet worden ingediend bij de gemeente waar de ondernemer woont. Uiterlijk op 31 mei 2020 dient de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud te zijn aangevraagd, waarbij de regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 kan worden toegekend. Een aanvraag voor de TOZO wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond. De aanvraag kan ook schriftelijk worden gedaan zonder elektronische hulpmiddelen, hiervoor moet contact met de gemeente worden gezocht om aan mogelijke specifieke vereisten te voldoen.

De versnelde procedure geldt ook bij leningsaanvragen tot € 10.157. De lening kan worden verstrekt met uitstel van aflossingen. Het toepasselijke rentepercentage is lager dan in het Besluit bijstand zelfstandigen, voor deze lening geldt een percentage van 2%. Bij deze aanvragen wordt geen toets op levensvatbaarheid toegepast. Men dient de aanvragen zoveel mogelijk digitaal bij de Gemeente in te dienen. Het gaat dan om de gemeente waar men woont, niet om de gemeente waar de onderneming is gevestigd.

Controle

Als men een beroep doet op de regeling is men verplicht is om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft of advies wilt dan kunt u contact opnemen met Van der Meer Accountants.

Contactgegevens;

 • Oosterwolde
  • T. o516-820920
  • E. info@vandermeeracc.nl
 • Groningen
  • T. 050-3137040
  • E. info@vandermeeracc.nl

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Voorgaande nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Corona maatregelen 20 maart

Nieuwsbrief Coronamaatregelen 19 maart

Maatregelen bedrijfsleven coronavirus 16 maart